Christian de Jonquières budgettale ved byrådsmødet den 25. september 2017

En klog mand har sagt: ”Hvad er forskellen mellem demokrati og alt andet? Alt andet er lettere”.

Det er ikke let og det har det heller ikke været de forudgående år at lave budgetforlig med så mange partier.

Omvendt er det godt, når det trods alt lykkedes at få indgået et mangfoldigt budgetforlig med deltagelse af så mange partier som muligt. Det er en styrke, og det skaber forudsigelighed og derigennem tillid til kommunen hos kommunens borgere.  Vi konservative vægter begrebet tillid højt.

Budgetforliget i 2018 og 2021 med deltagelse af 7 partier med titlen ”Visioner for Fredensborg Kommune” er, set fra konservativ side, et spændende og visionært budgetforlig.

Der er tale om et tærings- efter næringsbudget, der er stabilt og ansvarligt med et driftsoverskud over hele budgetperioden på godt 583 mio. kr. og med nettoafdrag på 200 mio. kr. på kommunens ordinære gæld over budgetperioden og med en samtidig styrkelse af kasseopbygningen og hvor der samtidig lægges et grundlag og gode takter for en udvikling af vores kommune, som jeg vil kalde for ”Alle tiders Fredensborg”.

Vi havde fra den konservative side gerne set, at personskatten var sat ned, ligesom vi gerne havde set, at vi igennem forliget havde fået gennemført en afskaffelse af dækningsafgiften, som det er sket i så mange andre kommuner.

Det var der ikke forligsmæssig basis for. Men vi er her tilfredse med, at dækningsafgiften sidste år trods alt fik et væsentligt dyk ned af.

Det forekommer uforståeligt, at Liberal Alliance, der siden sidste år er 3 doblet, fastholder den lagte linje om ikke at ville tage ansvar og være med i et budgetforlig.

Forinden jeg kommenterer de 7 partiers budgetforlig, skal jeg fremkomme med nogle enkelte bemærkninger omkring Liberal Alliances budgetændringsforslag under titlen ”Den anden vej”.

Sagt lidt polemisk vil jeg, selvom Liberal Alliances budgetforslag indeholder enkelte gode takter, som jeg skal komme ind på senere, kalde forslaget ”Den forkerte vej”.

En konservativ overskrift har altid været ”At forandre for at bevare”.

Hvis f.eks. Tivoli, Zoologisk Have, Planetariet og andre institutioner ikke hele tiden fornyer sig med nye tiltag efter en overstået sæson, vil besøgstallene dale i den kommende sæson.

Erhvervsvirksomheder overlever ikke, og hvis ikke man hele tiden produktudvikler og/eller finder nye markeder.

Hvis ikke vi i vores kommune fornyer os gennem iværksættelse af nye tiltag, der kan lokke borgere til at flytte til kommunen, og/eller som i det mindste hindrer en fraflytning, går vi i stå og kommunen kan ikke bevares som den gode kommune, som kommunen efter vores opfattelse rent faktisk er.

Således som vi konservative læser Liberal Alliances budgetforslag, bydes der ikke ind med ret meget og der reduceres i de investeringer, der er tænkt anvendt i forbindelse med ”Projekt Fremtidens Fredensborg”, der er vedtaget efter en betydelig borgerinddragelse.

Altså Liberal Alliances budgetforslag går efter vores opfattelse ikke den rigtige vej. Man siger ikke, når man læser forslaget: ”Hvor er det et livsbekræftende og inspirerende forslag, der rækker langt frem”. Vi kan således ikke indstille forslaget til godkendelse.

Ser vi herefter på forligspartiernes budgetforslag under overskriften ”Visioner for Fredensborg Kommune”, er vi tilfredse med, at der fastholdes en ansvarlig økonomisk politik med en god økonomistyring og med evne til at sætte tæring efter næring.

Vi er med på den udviklingsplan, der gennem budgetforliget er lagt for fremtidens skoler. Det er her i særskilt grad byrådets store partier Socialdemokratiet og Venstre, der har funder anledning til at tiltage sig ledige stunder med henblik på at tænke selvstændige bygningsmæssige tanker indenfor skoleområdet. Og det er jo rigtig godt og også inspirerende med de selvstændige tanker omkring et ”generationernes hus”.

Vi er her tilfredse med, at tankerne er blevet faseopdelt, således at det løbende kan vurderes om der til trods for den økonomiske optimisme, der ligger i budgetforliget, kan vurderes om optimismen holder vand frem til år 2030.

Skolerne har altid haft De Konservatives interesserer.

Jeg skal her minde om, at vi konservative under byrådsmødet den 26. oktober 2015 foreslog, at vi indsendte en ansøgning til den daværende børne- og undervisningsminister om, at Fredensborg Kommune fik dispensation med henblik på en omlægning af den understøttende undervisning og de tvungne lektiecafeer i folkeskolen og her ud fra et ønske om, at de enkelte skoler i vores kommune kunne få mulighed for en større fleksibilitet, idet nogle af skoledagene efter vores opfattelse var blevet alt for lange, hvortil kom, at vi i øvrigt har lagt vægt på, at vi skal prioritere fagligheden yderligere og det er uanset, at vores skoler i kommunen i forvejen ligger fagligt pænt.

Det er lignende tanker, der lå bag vores forslag i byrådet i april måned 2017 om at indsende en afsøgning til Undervisningsministeriet om, at et par af kommunens folkeskoler kunne blive en af de 50 forsøgsskoler, som ministeriet som et led i et rammeforsøg gav den enkelte skole mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen. Vi kan her glæde os over, at Kokkedal Skole kom med i en forsøgsordning.

Det forslag vi fremsatte i oktober måned 2015 blev ikke gennemført, idet partierne, herunder Socialdemokratiet og Venstre spurgte på drevent jysk: ”Hvad koster det?”. Da det kostede 3-4 mio. kr., var der ikke vilje til at gennemføre vores forslag.

Nu kan man spørge: ”Hvad koster udviklingsplanen for fremtidens skoler”? Ja, der er her frem til 2030 hensat noget der minder om 3/4 milliard kr.

Og det er, må vi konservative erkende, meget ambitiøst, men vi er med på det.

Som konservative er vi her glade for, således som det fremgår af forligsteksten, at der er indtænkt bedre undervisningsmaterialer og andre faglige initiativer på skoleområdet.

Det er sagt: ”Penge kan købe en ganske fin hund, men de kan ikke få den til at logre med halen”.

Som konservativ vil vi i hele perioden, og her kan jeg forstå, at vi har vores borgerlige venner Liberal Alliance med, løbende påse, at skolerne får mulighed for at logre fagligt og det er for os at se helt centralt med det faglige og det må ikke ske på bekostning af prestigebyggeri indeholdende en evt. svømmehal.

Vil godt her kvittere overfor Liberal Alliance for de tanker, der er i Liberal Alliances budgetforslag, er indtænkt omkring skolerne og de kortere skoledage.

Så kommer jeg til vores kultur og vores historie. Vores kommune er her helt unik med historikken omkring Fredensborg Slot, Louisiana, Nivågaards Malerisamling og Fredensborg Lokalhistoriske Museum og her i sammenhæng med vores ganske enestående natur.

Peter Thielst, filosof og forfatter til bogen: ”Livet forstås baglæns men må leves forlæns” inspirerer mig til at sige følgende:

”Baglæns og forlæns hører sammen. Uden det baglæns liv, ingen forlæns bevægelse og her er vi i vores kommune med vores historie og kultur en del af en spændende historie, der giver mulighed for en rigtig spændende forlæns bevægelse”.

Vi er derfor meget tilfredse med, at budgetforliget, ligesom budgetforliget sidste år, vægter vores historie og kultur.

Det er det, der giver os inspiration til en rigtig spændende forlæns bevægelse gennem ”Fremtidens Fredensborg” og for budgetforligets titel: ”Visioner for Fredensborg Kommune”.

Jeg skal ikke trætte byrådet med yderligere kommenterer til budgetforliget, som der er redegjort fint for i den fælles forligstekst, herunder også omkring hvad vi gør for de allersvageste i kommunen.

Jeg vil godt kvittere overfor de øvrige deltagere i budgetforliget for en god og konstruktiv dialog og stemning under forhandlingerne, ligesom jeg godt vil takke hovedudvalget, der deltog i de 2 budgetseminarer samt takke de medarbejdere, der har stået for udarbejdelsen af vores budgetmateriale og for besvarelsen af vores mange spørgsmål.

Der skal også lyde en varm tak til borgmesteren for god og aktiv mødeledelse samt en tak til kommunaldirektøren, direktør Mads Toftegaard, økonomichef Henriette Lilleøre samt andre medarbejdere i økonomiafdelingen for en indsigtsfuld og overordentlig hjælpsom indsats.

Det Konservative Folkeparti anbefaler således konkluderende forligspartiernes budgetforslag for 2018 – 2021 til vedtagelse og herunder således, at det oversendes til byrådets 2. behandling.

Vi tiltræder endvidere, at der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og at kirkeskatten fastsættes til 0,6 % i 2018 og endvidere, at personskatten, grundskylden og dækningsafgiften fastsættes i overensstemmelse med Økonomiudvalgets indstilling, som vi i det hele kan tiltræde.

Tak for ordet.