Budgetforlig 2020

Det er resultaterne, der tæller

 

Der er søndag d. 6. september 2020 indgået et bredt budgetforlig i Fredensborg Kommune med deltagelse af alle byrådets partier. Forligets titel er: ”Udvikling og styrket velfærd”. Forligsteksten ligger på kommunens hjemmeside

 

Den økonomiske baggrund er en sjældent velkonsolideret kommunekasse i den kommende budgetperiode. Fra 2021 får kommunen en årlig budgetforbedring på 30 mio. kr. som følge af udligningsaftalen. Fra 2024, som er sidste år i næste 4års budget, får kommunen en yderligere budgetforbedring på 57 mio. kr. årligt, da kommunens gæld er betalt med udgangen af 2023. Det er en helt enestående situation for kommunens økonomi, og alle disse ekstramidler er disponeret. Både servicerammen og anlægsrammen er overholdt. (Disse rammer er statens fastsatte loft for årligt pengeforbrug i kommunen og beregnes individuelt for alle 98 af landets kommuner).

 

Det største konservative fodaftryk i dette års aftale er en gradvis udfasning af dækningsafgiften fra 2024-2030, hvor den så er på 0. Det er et ønske, som vi har talt for siden kommunesammenlægningen, hvor den blev indført og i to omgange på vores foranledning siden er sænket til 7. Det er efter gruppens opfattelse en meget stor politisk sejr for os. Vi har vedholdende talt for dette år efter år for at lette omkostningstrykket på erhvervslivet i kommunen, navnlig de helt små virksomheder, og nu er der en aftale. Det vil også betyde, at kommunens anseelse som erhvervskommune i fx DI’s årlig undersøgelse vil blive markant forbedret, men dette skal naturligvis støttes af andre initiativer som fx forbedret kommunal servicering og sagsbehandling af virksomhederne. Vi ønsker, at kommunen også markeres som erhvervskommune, og en fjernelse af dækningsafgiften er en enkelt – men en meget stor – trædesten på den vej. Vi siger hermed tak til alle i vælgerforeningen, der på den ene eller anden måde har bidraget til denne gevinst for vores parti.

 

Vi har indtil nu været skeptiske over for svømmeshalsprojektet, og det er lykkedes os at få kædet vores tilslutning til den sammen med en afvikling af dækningsafgiften, også selv om der et flertal for den uden vores stemmer. Begge dele begynder i 2024. De to ting har som sådan ikke noget med hinanden at gøre, men sådan er politik. Svømmehallen vil få betydning for hele kommunen og specielt for Nivå, og kommunen kan også opfylde folkeskolens mål om svømmeundervisning af kommunens børn. Det er godt, for vi har kyster til to sider. Der er også planlagt et varmtvandsbassin til behandling af en hel del lidelser.

 

Den næste store sejr efter gruppens opfattelse er, at der etableres en sluse og højvandslukke ved Nivåens udmunding til at standse vandmasserne ind i åen ved stormflod. Problemstillingen her er mere omfattende end som så. Nivåen udleder vand fra åer i hele kommunen. Her er der ofte eksempler på vandstigninger efter skybrud. Så oversvømmes landmændenes marker, og de bliver ubrugelige. Vandstigningerne generer også de borgere, der nyder åens natur rekreativt. Gangstierne står under vand. Der er også truede ejendomsejere, både offentlige og private, langs åen samt problemer med de offentlige drænrør i Nivå Strandenge. Problemstillingerne er komplekse, og en grundig og faglig sagsbehandling i fagudvalget i 2021 skal pege på den teknisk rigtige løsning, og der skal så bygges i 2022.

 

Vi har også fået markeret, at det planmæssige arbejde mod etableringen af et privatfinansieret og privatdrevet ridecenter i kommunen fortsætter. Hesteerhvervene er et meget stort aktiv for vores kommune med en stor indpendling af borgere udefra til vores kommune, der udøver hestesport.

 

På kulturområdet fik vi gennemført et par nye initiativer: permanent støtte til Sangcenter Nordsjælland og midler til et skoleudvekslingsprojekt i 2021 med kommunens venskabsby i England, Sudbury i 2021. Kulturområdet er kommunens mindste budgetområde med ca. 5 % af budgettet. Kulturområdet har omvendt igennem mange år været et af vores partis største aktiver og noget vi for rigtig mange af vores vælgere er særlig kendt for.

 

Vi glæder os også over, at der nu kommer et lægehus i gågaden i Fredensborg. Fredensborg er lige nu underforsynet med lægedækning, så dette er meget positivt, og forhandlingerne om den præcise model er dd. ikke afsluttet. På sigt vil modellen med lægehuse med flere fagligheder på sundhedsområdet (læge, fx fysioterapi samt base for hjemmeplejen mm.) under samme tag blive rullet ud i de øvrige bysamfund.

 

Ældreområdet har fået et løft på 44 mio. kr. årligt som følge af, at der kommer flere ældre. Det kaldes ”demografiregulering” og er noget vi skal. Vi glæder os specielt over, at kommunen derudover har tilført området 13 mio. kr. årligt.

 

Vi kan også glæde os over, at samtlige store byggeprojekter i de fire bysamfund fortsætter efter planerne. Der opføres også børneinstitutioner, for også børnestallet stiger. I første omgang en privat i Fredensborg og en offentlig i Kokkedal.

 

Alle byggeprojekter er fuldt finansierede, og der er anlægsplaner helt frem til 2030. I den periode er det forventningen, som det ser ud i dag, at kommunens gennemsnitlige kassebeholdning ikke kommer under 100 mio. kr. Kommunens økonomi er sjældent god, hvilket vi først og fremmest kan takke mange tidligere byråd og deres ansvarlig beslutninger for. Lad os derfor håbe, at der også kommer styr på den statslige økonomi som ikke er god i dag. Alle kommuner er meget afhængig af den økonomiaftale, som regeringen årligt indgår med Kommunernes Landsforening.

 

Med venlig hilsen

Ulla Hardy-Hansen, viceborgmester, kulturudvalgsformand

Thomas von Jessen, gruppeformand.